Handelsbetingelser

1 Almindelige betingelsers formål og rækkevidde
Disse handelsbetingelser fastsætter de nærmere vilkår og rammer for Ampere Plus’ levering af varer til en forbruger mellem køber og Ampere Plus. I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne almindelige betingelser gældende og går forud for købers eventuelle almindelige betingelser.

2 Ydelsernes omfang
Ampere Plus’ ydelse består i levering af varer, hvis nærmere udformning, omfang og leveringstidspunkt er beskrevet i den indgåede købsaftale/mail eller anden korrespondance.

Levering sker normalt med fragtmand og ved første kantsten nærmest muligt din adresse. Ampere Plus leverer alene til brofaste øer. Det er muligt at tilkøbe ekstra fragtservices såsom kranbil, hvis dit produkt skal hejses over en bygning eller lignende.

3 Aftaleindgåelse
Endelig aftale om køb anses indgået, når køber har underskrevet købsaftale eller bekræftet mail samt betalt det givne tilbud. Ampere Plus fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i materiale udformet af tredjemand. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledning, indhold på andre websites m.v.

4 Fortrydelsesret
På varer købt via AmperePlus.dk har du 14 dages returret, gældende fra den dag, du modtager dine varer. Fortryder du købet, skal Ampere Plus underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du modtog dine varer. Meddelelsen skal gives på mail: info@ampereplus.dk eller ringe på 31 41 79 93. I din mail skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give os tydelig meddelelse herom.

Varer undtaget af fortrydelsesretten
Fortrydelsesretten gælder ikke for varer der er fremstillet efter købers specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter for en forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering end, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde som, hvis du prøvede den i vores showroom, men du må ikke tage den i egentlig brug. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet, kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af en konkret vurdering af varens handelsmæssige værdi.

Original emballage
Manglende original emballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig (med undtagelse af returomkostninger, herunder leveringsomkostninger), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købet.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Risingsvej 124, 5240 Odense NØ, Danmark

6 Priser og fakturering
Den aftalte pris, for de bestilte varer, fremgår af Ampere Plus’ fremsendte dokumentation. Ampere Plus er berettiget til at fakturere køber for betaling for varer, forud for levering.

7 Betaling
De mulige betalingsformer på www.ampereplus.dk er:

Dankort
VISA
VISA Electron
Mastercard
MobilePay    

Købesummen bliver opkrævet af kunden når produktet bestilles på hjemmsiden.

Kunden kan ikke i nogen situation foretage modregning i købesummen, og kunden kan ikke udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling pga. forsinkelse, reklamation eller mod-krav vedrørende den konkrete ydelse eller noget andet krav.

Der indbetales beløbene overføres til Danske Bank kontoen: 3409 - 0013483329

8 Garanti og reklamationsret
Ampere Plus giver 2 års reklamationsret jf. købeloven på nye varer, dog undtagen batterier, da batterier er at betragte som en almindelig sliddel.

På udvalgte varer yder producenten en længere reklamationsperiode, hvilket vil fremgå af datablad for pågældende vare. For disse produkter formidler vi evt. reklamationssager de første 2 år. Hvis du herefter ønsker at udnytte den forlængede periode, skal du som udgangspunkt selv kontakte producenten, eller betale os for håndteringen. Hvis du opdager en fejl eller mangel ved produktet, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til Ampere Plus ApS.

Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.
Typisk vejledende fabriksgarantier: 5 års fabriksgaranti på invertere, 10 års fabriksgaranti på solcellepaneler. 20 års fabriksgaranti på montagebeslag.

Ampere Plus hæfter ikke for garantier, der ligger ud over købelovens bestemmelser.
Bortfald af garantier på Invertere og Batterier. Ved privat/uautoriseret login/ omprogrammering af funktioner i inverterer og tilhørende komponenter, bortfalder Ampere Plus ApS’ support og garantiforpligtelser. 

1. For at aktivere disse funktioner skal du have relevante kvalifikationer og faglige kompetencer mht. solcelleanlæg, og være autoriseret samarbejdspartner med Ampere Plus ApS.

2. Ændringer af opsætning og/eller konfiguration i udstyret, kan/vil forårsage svigt, delvise svigt, ødelæggelse og bortfald af nettilslutningstilladelse hos el-netselskabet/energinet.

9 Fejl og mangler
Køber er forpligtet til at undersøge og teste det leverede umiddelbart efter levering, så grundigt som forholdet nødvendiggør det, for at konstatere, om der er mangler ved det leverede eller, om det leverede er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen, såvel i forhold til kvalitativt som kvantitativt.

For at påberåbe sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (herefter benævnt ”fejl”), skal Køber skriftligt reklamere overfor V straks efter, at fejlen er eller burde være opdaget. Køber skal i forbindelse med reklamationen angive og på forlangende forevise, hvordan fejlen ytrer sig. Ampere Plus er alene ansvarlig for fejl, som køber har reklameret over straks fra levering af den fejlbehæftede vare. Ampere Plus er aldrig ansvarlig for, og det betragtes ikke som misligholdelse, hvis der er fejl, som skyldes udformningen af varen, forudsat udformningen er i overensstemmelse med det aftalte. Ampere Plus er ligeledes ikke ansvarlig for fejl, som skyldes Købers egne forhold, så som manglende vedligeholdelse, fejlagtig brug, anvendelse imod Ampere Plus forskrifter, samt ændringer og indgreb i det leverede af ikkeautoriserede personer.

Hvis der måtte være fejl i leverede varer, kan Ampere Plus vælge, hvorvidt Ampere Plus vil: a) afhjælpe fejlen, b) foretage omlevering eller efterlevering af fejlbehæftede varer, eller c) give Køber et forholdsmæssigt afslag i prisen. I det tilfælde, hvor det med rimelighed vurderes, at Køber selv kan foretage afhjælpning, anses afhjælpningen for afsluttet ved fremsendelse af en mangelfri del og/eller instruktion for afhjælpning. Hvis Ampere Plus vælger at afhjælpe, foretage om- eller efterlevering, er Ampere Plus forpligtet til med den hurtighed, som situationen kræver og på egen bekostning, at foretage sådan afhjælpning, om- eller efterlevering. Hvis Ampere Plus ikke inden rimelig tid foretager afhjælpning, om- eller efterlevering af varer med den hurtighed, som omstændighederne kræver, kan Køber skriftligt give Ampere Plus en endelig og rimelig frist for at foretage afhjælpning, om- eller efterlevering.

Fristen skal som minimum udgøre 5 arbejdsdage og tidligst udløbe 20 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor Ampere Plus modtog Købers skriftlige reklamation i anledning af fejlen. Har Ampere Plus ikke foretaget afhjælpning, om- eller efterlevering ved fristens udløb, har Køber ret til et forholdsmæssigt afslag, svarende til den fejlbehæftede andel af det leverede, i forhold til den samlede leverance og pris.

Hvis fejlen er væsentlig, kan køber ophæve aftalen for så vidt angår den fejlbehæftede andel af varerne. Køber kan alene ophæve Aftalen for så vidt angår ikke-fejlbehæftede varer, hvis de står i en sådan sammenhæng med de fejlbehæftede varer, at de ikke med rimelighed kan fungere tilfredsstillende alene.

Køber kan ikke overfor Ampere Plus rejse krav for eventuelle mangler ved produktet, medmindre Ampere Plus kan få kravet dækket af producenten. Har Køber reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan tilskrives KLIMAENERGI, skal Køber erstatte de udgifter, Ampere Plus måtte have haft i sådan sammenhæng, herunder undersøgelses- og fragtomkostninger.

Reklamations håndtering:
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra AmperePlus.dk, skal påberåbes i rimelig tid efter, at køber har opdaget fejlen. Det er købers pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis Køber opdager en fejl, skal Køber hurtigt rette henvendelse til info@AmperePlus.dk. Hvis køber reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen være rettidigt. Købelovens mangels regler finder anvendelse på varekøb. Der er 24 mdr. reklamationsret på alle varer, medmindre andet er angivet.
Ved berettiget reklamation kan køber enten få varen repareret, ombyttet, afslag i prisen eller pengene tilbage afhængig af den konkrete situation. Køber skal sende en mail med billeder og beskrivelse af problemet til info@AmperePlus.dk det er et krav, at reklamationen er berettiget, og, at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
Er reklamationen berettiget, refunderes alle kundens forsendelsesomkostninger.
Efter nærmere aftale skal varen sendes til:

Ampere Plus ApS, Risingvej 124, 5240, Odense NØ.

Telefon.: 31 41 79 93

Vi modtager ikke returpakker sendt pr. efterkrav eller uden omdeling. Varen skal sendes tilbage i forsvarlig emballage med kvittering for afsendelsesomkostninger, så vi kan refundere købers udgifter.
Køber skal være fyldt 18 år for at handle på AmperePlus.dk – er køber under 18 år, skal køber have samtykke fra forældre/værge. Ved spørgsmål eller kommentarer herom, så kontakt os.

Vil du klage til Forbrugerklagenævnet, så kontakt:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Telefon: 4171 5000
www.kfst.dk

10 Levering og risikoens overgang
Det anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for Ampere Plus, medmindre andet skriftligt er aftalt. Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt, har Ampere Plus ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde; a) Force majeure jf. punkt 13 b) Ved forsinkelse, som skyldes Ampere Plus leverandører, transportører eller øvrige tredjemand c) Usædvanligt vejrlig d) Arbejdskonflikter uanset årsag e) Offentlige påbud eller forbud, som Ampere Plus ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

Hvor der er truffet aftale om levering på Købers adresse eller andet af køber anvist sted, leveres varen så nær brugsstedet som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre, uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne. Køber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne varer og stille nødvendigt mandskab til rådighed for aflæsning. Hvis Køber ikke opfylder de ovenfor anførte forpligtelser, vil Ampere Plus være berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for Køber er til stede. Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overgår til Køber ved levering. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering. Udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, dækkes af Køber, ligesom Køber dækker eventuelle omkostninger, der følger af, at Køber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringstidspunkt.

11 Reklamation ved og ansvar for forsinkelse
Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet Køber ellers mister ethvert krav på grund af forsinkelsen. Ved mindre forsinkelse foretages efterlevering. I tilfælde af væsentlig forsinkelse, er Køber berettiget til at hæve ordren. Hvis der er aftalt successiv levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve den forsinkede delleverance. Køber har ikke ret til nogen erstatning i anledning af Ampere Plus’ forsinkelse. Dette gælder uanset, om Køber hæver eller fastholder købet.

12 Produktansvar
Ampere Plus er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger Ampere Plus ansvar for sådanne skader, og Ampere Plus ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Ampere Plus er endvidere ansvarlig for skader, som leverede produkter fra Ampere Plus måtte forvolde, i det omfang skaden skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra Ampere Plus side, og Ampere Plus’ ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

I tilfælde, hvor Ampere Plus er ansvarlig for produktskader, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld. I det omfang Ampere Plus måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Ampere Plus skadesløs for det ansvar, Ampere Plus måtte blive pålagt og som er videregående end Ampere Plus ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod Ampere Plus fra tredjemand, i anledning af produkter leveret af Ampere Plus via Køber til tredjemand. Ampere Plus hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

13 Force majeure
I tilfælde af, at levering, rettidig levering eller mangelfri levering hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor Ampere Plus’ kontrol, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan Ampere Plus ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg, ved meddelelse til køber hurtigst muligt.

14 Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav mod Ampere Plus’ leverandører Ampere Plus ansvar kan ikke – uanset eventuel påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller andet grundlag. I det tilfælde, hvor Ampere Plus’ leverandør eller anden tredjemand har et ansvar for Ampere Plus’ forsinkelser eller mangler, vil Ampere Plus være indstillet på at give køber transport i Ampere Plus’ krav mod leverandøren eller tredjemand.

15 Tavshedspligt
I forbindelse med aftalens udførelse, kan begge parter få adgang til fortrolige informationer og andet fortroligt materiale hos hinanden. Begge parter indestår for, at de selv, samt deres ansatte og underleverandører i enhver henseende, vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset. Udover nærværende bestemmelse, gælder øvrige bestemmelser om fortrolighed og forretningshemmeligheder i henhold til dansk ret.

16 Fortolkning og ændringer
Nærværende betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke eksplicit og skriftligt er fraveget skriftligt mellem Køber og Ampere Plus. Senere fravigelse af aftalen eller Betingelserne, kan alene ske gennem udfærdigelsen af ny aftale eller skriftligt tillæg til Aftalen. Betingelserne kan af Ampere Plus revideres og/eller ændres på et hvilket som helst tidspunkt. Allerede indgåede Aftaler berøres dog ikke heraf.

17 Lovvalg og værneting
Tvist mellem parterne, der udspringer af betingelserne, aftalen eller Ampere Plus ydelser i øvrigt, og som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole på Ampere Plus til enhver tid værende hjemsted, pt. ved byretten i Odense.

18 Oplysninger om Ampere Plus

Ampere Plus ApS
CVR 42528021
Risingevej 124
Odense NØ, 5240
Info@ampereplus.dk

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og annoncer. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles sådanne oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der er præciseret i oversigten nederst på denne side.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: mail@danskemedier. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
 

 

Vi har mange glade kunder

Hvad siger vores kunder?

★★★★★

Stor anbefaling

"Rigtig god service. Søde medarbejdere,
veludført arbejde til aftalt tid."


NADIA LAURITZEN

★★★★★

Super god kundeservice

"Super god service. Hurtigt og veludført arbejde.
Kan varmt anbefales."


JENS

★★★★★

Dygtigt og serviceminded

"Dygtig og service minded el firma.
Kan anbefales!"


ABDI W

 

 

 

Kampagne

Ansøg online og lån rentefrit
via Sparxpres til dit byggeprojekt

Udfyld låneskemaet på næste side og lån til dit næste større byggeprojekt.
START DIN ANSØGNING
sparxpress